Javni natječaj za prijem u radni odnos

Na temelju članka 20a Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj: 26/16 i 89/18), članka 5. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-neretvanskoj županiji („Službene novine HNŽ-a, broj: 04/19“), članka 24. Statuta Javne ustanove za razvoj turizma i zaštitu kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa „Radimlja“ Stolac („Službeni glasnik općine Stolac“, br: 7/12), i članaka 5. i 7. Pravilnika o radu Javne ustanove za razvoj turizma i zaštitu kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa „Radimlja“ Stolac, br: 01-5/21, od 11.05.2021. i Odluke o raspisivanju javnog natječaja, broj: 71/22 od dana 21.06.2022. godine, ravnatelj ustanove raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ
za prijem u radni odnos

1. Projektni suradnik – jedan (1) izvršitelj na neodređeno vrijeme, s probnim radom od tri (3) mjeseca.

2. Mjesto rada – Stolac, a po potrebi i terenski rad.

3. Opći uvijeti za zasnivanje radnog odnosa:
- 18 godina života
- Opća zdravstvena sposobnost

4. Posebni uvijeti za zasnivanje radnog odnosa:
- Visoka stručna sprema - VSS
- Poznavanje najmanje dva strana jezika (obvezno engleski)
- Poznavanje rada na računalu
- Jedna godina radnog iskustva

5. Opis poslova
- Planiranje, realizacija, nadgledanje i kontrola projekta,
- Formiranje troškovnika i njegovo praćenje i kontrola tijekom projekta,
- Upravljanje i kontrola ostalih bitnih aspekata projekta,
- Organiziranje formiranje i vođenje projektnog tima,
- Upravljanje rizicima projekta i izvještavanje o projektu,
- Upravljanje komunikacijom unutar projektnog tima, kao i s vanjskim partnerima,
- Komunikacija s klijentom radi uspostavljanja novih procesa, procedura i proizvoda,
- Priprema ponuda za nove projekte,
- Sudjelovanje u odabiru, nabavljanju i implementaciji nove opreme,
- Predlaganje mjera za povećanje učinkovitosti projekta.

6. Dokumenti koji se dostavljaju:
Uz potpisanu Prijavu na javni natječaj (Obrazac prijave na javni natječaj, može se preuzeti na web stranici www.radimlja.ba / i sjedništu ustanove Radimlja b.b. 88360 Stolac) kandidati su dužni dostaviti i sljedeće dokumente:
- Uvjerenje od državljanstvu
- Diplomu o traženoj stručnoj spremi
- Potvrda o radnom iskustvu
- Potvrda o poznavanju rada na računalu
- Potvrda o poznavanju engleskog i drugog stranog jezika
Kandidati koji ispunjavaju uvjete pristupit će pismenom ispitivanju. Nakon pismenog dijela ispita, kandidati su dužni pristupiti usmenom ispitu, koji će s njima obaviti natječajno povjerenstvo. O rasporedu održavanju pismenog i usmenog ispita, kandidati će biti pravodnobno obaviješteni. Unificirana prijava na javni natječaj je prilog i sastavni dio natječaja (prijave isključivo slati u ovoj propisanoj formi).

Kandidat koji bude najbolje rangiran prije potpisivanja Ugovora o radu, dužan je dostaviti Uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti, Uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 3 mjeseca) i Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca).
Svi dokumenti koji se dostavljaju, trebaju biti originali ili ovjerene kopije.

7. Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od objave javnoga natječaja.
Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje.

8. Adresa na koju se dostavljaju prijave:
Prijave na javni natječaj slati putem pošte preporučeno, na sljedeću adresu:
Javna ustanova za razvoj turizma i zaštitu kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa „Radimlja“ Stolac,
Radimlja b.b. 88360 Stolac
s naznakom „Javni natječaj za prijem u radni odnos – projektni suradnik“ ili predati osobno na protokol ustanove.
Izbor iz reda prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uvijete javnoga natječaja, izvršit će se u skladu sa Zakonom o radu FBiH, („Službene novine FBiH“ br.26/16 i 89/18), Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNŽ-u („Službene novine HNŽ-a“ br.: 04/19) i Pravilnikom o radu Javne ustanove broj: 01-5/21.

Stolac, 22.06.2022.                                                              Ravnatelj
Br: 71-1/22                                                                         mr.sc. Maja Lopin

Obr za prijem u radni odnos

KONTAKT
Adresa:
Radimlja bb,
88360 Stolac
Bosna i Hercegovina

tel: +387/ 036/819-043
mail: info@radimlja.ba
Korisni linkovi:
Općina Stolac
JU Radimlja
|
Sva prava pridržana 2022.
|
Powered by ITO
arrow-up